[1]
คำแหงพล เ., “การปฏิบัติการพยาบาลและอุปสรรคในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 285–297, ม.ค. 2024.