[1]
ชินคำ จ., เกตุวร บ. ., และ พลเยี่ยม ร. ., “การวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด ในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 273–284, ม.ค. 2024.