[1]
ศรีศิลป์ ม. . ., “ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 260–272, ม.ค. 2024.