[1]
มลาไสย์ ป. . ., ขามอาราม จ. . ., และ กุสุมาลย์ ธ. ., “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้รายบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบตามการรับรู้ของมารดาในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 248–259, ม.ค. 2024.