[1]
เตชะเรืองภิรมย์ ก. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของประชาชนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 163–172, ม.ค. 2024.