[1]
สุวรรณบุตร ม. ., “การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหนองแสง และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 141–152, ม.ค. 2024.