[1]
สายคำภา . . . ต. ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรกของเครือข่ายสุขภาพตำบลทรายมูล จังหวัดสกลนคร”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 128–140, ม.ค. 2024.