[1]
หลักทอง ล., “การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอส่องดาว (พชอ.) จังหวัดสกลนคร”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 105–116, ม.ค. 2024.