[1]
สุ่มมาตย์ ป. ., “การพัฒนารูปแบบการนำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 จังหวัดร้อยเอ็ด สู่การปฏิบัติ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 53–68, ม.ค. 2024.