[1]
หนูอินทร์ . ส. ., “การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนครพนม”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 35–43, ม.ค. 2024.