[1]
รัชโพธิ์ น. ., “ การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 247–255, ธ.ค. 2023.