[1]
จันทคัต ไ. ., “ผลของโปรแกรมเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนต่อการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอทุ่งเขาหลวง”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 235–246, ธ.ค. 2023.