[1]
จินดาพรรณ บ. . ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 102–111, พ.ย. 2023.