[1]
ขุราษี ล. . . และ ตรีทศ ท. ., “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเมืองสรวง”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 21–31, ต.ค. 2023.