[1]
ปากวิเศษ ว., “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านในเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 114–125, ก.ค. 2023.