[1]
วิมลวรรณ ธ. ., “โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 18–25, มิ.ย. 2023.