[1]
คงบุญ ช. ., “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม ”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 139–149, เม.ย. 2023.