[1]
ชินาภาษ จ. ., สุวรัตน์ชัย ป. ., จันทวีสุข ส. ., กุลราช ว. ., และ เหล่าสาร ก. . ., “โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 79–87, มี.ค. 2023.