[1]
โสดาภักดิ์ ช. ., “รูปแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาในผู้สูงอายุ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 52–65, มี.ค. 2023.