[1]
เสาะใส ท. ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความตระหนัก การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 132–142, ธ.ค. 2022.