[1]
วรโคตร อ. ., “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปี 2564”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 98–110, พ.ย. 2022.