[1]
สารัตน์ ด. ., พิมพ์ดี ป. ., ศรีมาดี ด. ., อาจนนลา ป. ., และ ไชยรัตน์ ฐ. ., “การพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 108–123, ส.ค. 2022.