[1]
จตุเทน ว. . ., “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 72–83, ส.ค. 2022.