[1]
สายรัตน์ ม. . . ., ทิพมณี ป. . ., บุญคงที่ จ. . ., มูลพิศูจน์ ว. . ., และ พลสุวรรณ น. . ., “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 99–109, ม.ค. 2022.