[1]
เกณฑ์สาคู ส. . ., “ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 80–88, มี.ค. 2022.