[1]
นิ่มสอาด บ. . ., “การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 173–183, มี.ค. 2022.