[1]
ใจธรรม ป., “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 31–39, มี.ค. 2022.