[1]
นิลผาย ก. ., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างเครื่อง Accu-Check Instant กับเครื่อง Sysmex BX 4000 ห้องปฏิบัติการ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 9–20, มี.ค. 2022.