[1]
ศรชัยเลิศสกุล พ. . ., “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการทำงานสมองที่มีต่อสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 206–215, ก.พ. 2020.