[1]
ตั้งภักดี ศ. . และ อังคณิตย์ ม. ., “การประเมินผลสัมฤทธิ์งานบริการให้การปรึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 146–161, ส.ค. 2022.