[1]
กองทุ่งมน ส. ., “การพัฒนาและการประเมินผลคุณภาพการจัดการความปวดของผู้บาดเจ็บในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 191–204, มิ.ย. 2020.