[1]
นารถศิลป์ พ. . ., “การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสที ยก ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 101–112, มิ.ย. 2020.