[1]
สีหาบัว น. ., “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองร่วมกับมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก : กรณีศึกษา 2 ราย”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 69–78, มิ.ย. 2020.