[1]
คำสวาสดิ์ ส. . ., “การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 35–42, มิ.ย. 2020.