[1]
กิริยะ ส. . ., “กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม โดยใช้วงจรคุณภาพของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 25–40, ธ.ค. 2021.