[1]
สารกุล ก., “ผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มสุขตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ”, J Res Health Inno Dev, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 149–162, ม.ค. 2021.