[1]
วงค์พิมล บ., สุทธิประภา พ., วโรรส ว. ., และ เพิ่มพูล จ., “รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 135–142, ม.ค. 2021.