[1]
รุจิชยากูร ส., “ผลของโปรแกรมการสอนที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 91–97, ม.ค. 2021.