[1]
ลัพธวรรณ ศ., “บทเรียนการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของจังหวัดปัตตานี”, J Res Health Inno Dev, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 83–90, ม.ค. 2021.