บุตรศรีรักษ์ สายสุนีย์, ภิบาลศิลป์ ทิพย์อาภา, และ กุมภวา ธเนศ. (2024) 2024. “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับระบบบริการการแเพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:360-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269795.