ตั้งนพรัตน์กุล มนทกานติ์, เกษแก้ว พัชชรี, และ บุญอรัญ อริญญา. 2024. “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่รับบริการในห้องฉุกเฉิน : โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:299-307. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269565.