ทัพโพธิ์ สุภารัตน์, เหมวัฒน์ รุ่งรัศมี, และ แนบโนนสูง วิภาพร. (2024) 2024. “การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบเฉพาะโรคที่สำคัญ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:287-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269563.