แข็งแรง มณีรัตน์. 2024. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลปทุมรัตต์”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:262-74. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269526.