หามาลา ปราโมทย์. 2024. “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:209-22. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269488.