กระเดา กรกานต์. 2024. “ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:126-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269426.