สนั่นเอื้อ ประนมพร. 2024. “ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดา ที่คลอดบุตรคนแรกในโรงพยาบาลโพนทอง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:75-87. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269341.