กวีมูล บุษบา. 2024. “การพัฒนาระบบการคัดกรองประเภทผู้ป่วยร่วมกับสัญลักษณ์สี สำหรับจุดคัดกรองด่านหน้า งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:63-74. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269340.