นิลพันธุ์ พวงเพชร, ทิดจันทึก อุไรพรณ์, สายเชื้อ จันจิรา, และ ตันนุกูล ภัทราพร. 2024. “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ร่วมกับการใช้สื่อเพลงต่อความเข้มแข็งทางจิตใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:15-24. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269332.