นามชู ปรเมษฐ์. 2024. “การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือดและช็อกจากการติดเชื้อ ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน: กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:586-602. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269210.