หนองพล ธนพร. (2024) 2024. “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการมีส่วนร่วม ของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:576-85. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269069.